Anbi

De stichting Open Huis Sint Cathrien is een erkende ANBI instelling. Giften aan het Open Huis zijn dus voor de belastingen aftrekbaar.

Onze gegevens zijn als volgt:

Naam Stichting “Open Huis Sint Cathrien”Opgericht op 16 april 2002
RSIN nr 81 07 50 557(RSIN = rechtspersonen samenwerkings-verbanden informatie nummer)
Contactgegevens Postadres: Begijnenhof 2, 5611 EL, EindhovenMailadres: secretaris@openhuiscathrien.nl
Bestuurs samenstelling

Voorzitter: Anneke Nieuwenhuizen
Penningmeester: Loes Laurense
Secretaris: Thijs Richter

Coördinator: Bernadette van Litsenburg
Leden: Rob Kosterman, Anne Buskes

 

Beleidsplan
Aard van de stichting.De stichting is een oecumenisch initiatief en is nadrukkelijk een onafhankelijke, zelfstandige stichting. Zelfstandig betekent niet alleen zelfstandig m.b.t. afzonderlijke kerkgenootschappen of andere instellingen, maar ook zelfstandig ten opzichte van het gemeentelijk beleid inzake dak- en thuislozen. De stichting laat zich wel inspireren door het (christelijke) motief van barmhartigheid.

Permanente Ontmoetingsruimte
De stichting streeft haar doelstelling na door in het centrum van Eindhoven op meerdere dagen per week een ontmoetingsruimte met een lage drempel te realiseren voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De meeste gasten komen uit de doelgroepen: dak- en thuislozen, eenzamen, mensen met psychische problemen, asielzoekers en illegalen, mensen uit Midden- en Oost Europese landen.
Momenteel zijn de openingsdagen: dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.
De ontmoetingsruimte is al van af het begin gevonden in het bijgebouw van de Stadskerk, de Catharinakerk. Deze ruimte wordt gehuurd van de Sint Joris parochie.

Incidentele ontmoetingsruimte
Op dagen en tijdens perioden dat er geen of te weinig inloopvoorzieningen in Eindhoven open zijn, probeert de stichting dat hiaat op te vangen. Concreet betekent dit dat tijdens de wintermaanden op zaterdag elders in Eindhoven een ruimte als ontmoetingsruimte voor onze doelgroep wordt gehuurd.

Broodmaaltijd
Tijdens de dagen dat onze ontmoetingsruimte open is wordt aan gasten in de middagpauze een broodmaaltijd met soep en fruit aangeboden. 

Vrijwilligersbeleid
De stichting werkt alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers worden door periodieke trainingen toegerust op hun taak als gastvrouw of gastheer.

Financieel beleid
De stichting verwerft actief eigen middelen door sponsorwerving en door collectes in kerken. Spontaan worden ook giften ontvangen van instellingen en particulieren.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning.

Doelstelling
(Artikel 2 uit de statuten van onze stichting)
De stichting heeft ten doel

  •  gastvrijheid in de meest ruime zin verlenen aan eenieder en zo het in praktijk brengen van de diaconale taak van de kerken
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie hiervoor ons jaarverslag: Jaarverslag 2019

Financiële  verantwoording
 Zie hiervoor het jaarverslag 2019, pagina 21 en 22 en de aanvulling.

Giften zonder akte mogelijk
Tegenwoordig heeft u geen notariële akte meer nodig om 5 jaar lang te schenken zonder drempel! Het benodigde formulier (“Overeenkomst periodieke gift in geld”) kunt u vinden op de website van de belasting. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

    Contact

    Stichting Open Huis Sint Cathrien

    Begijnenhof 2
    5611 EL Eindhoven